หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
นำนักเรียนชุมนุม ธนาคารโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 1 ต้น 2 มือ เทอดพระเกียรติ GSB YOUTH CLUB by GSB16
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ม.5 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 17 - 20 กรกฏาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"
อบรมคอมพิวเตอร์ ม.5 ปีการศึกษา 2558 "การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint) วันที่ 5-7 กรกฏาคม 2558
อบรมคอมพิวเตอร์ ม.3 ปีการศึกษา 2558 "การพิมพ์เอกสารงานวิชาการ" วันที่ 12 13 15 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนตะกั่วป่า "เสนานุกูล"